Rejestracja od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSACH NA STANOWISKA DYREKTORÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Powiat Buski ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów n/w jednostek oświatowych:

 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 13,
 2. Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju, ul. Starkiewicza 1,
 3. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju, ul. Rehabilitacyjna 1,
 4. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku - Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120.

Uchwała nr 930/2023 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego [ PDF ]

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W BUSKU - ZDROJU Z NOWYMI UPRAWNIENIAMI DO DIAGNOZOWANIA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

herblogo_poradnia

 

Uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Busku - Zdroju, mieszcząca się przy ul. Bohaterów Warszawy 120, z dniem 28 lipca 2022 r., uzyskała uprawnienia do diagnozowania i orzekania dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących.

Buska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna została wskazana jako właściwa do prowadzenia w/w badań przez Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach na wniosek Jolanty Zdziarskiej dyrektora Poradni oraz przy akceptacji Zarządu i Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Dodatkowe uprawnienia pozwolą na łatwiejszy dostęp do diagnozowania i orzekania dzieci niesłyszących i słabosłyszących, które dotychczas korzystały z takich usług w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej. 

Wobec powyższego wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Busku - Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, tel. 41-234-56-73. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Busku – Zdroju

Jolanta Zdziarska
               Starosta Buski
Jerzy Kolarz
     

Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego

Informuję, że zgodnie z zaleceniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, 25 marca 2022 roku odbędzie się Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego.

W skład zespołu specjalistów tworzących Punkt Konsultacyjny w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju wchodzą: psycholog Magdalena Kwiatkowska, pedagog Paulina Lasak oraz logopeda Wiesława Zręda. W wyznaczonych godzinach tj. w każdy poniedziałek od 14:00 do 16:00, bez konieczności składania wniosku specjaliści Poradni udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Jolanta Zdziarska
Dyrektor PP-P

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych.

OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA DYREKTORÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Powiat Buski ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów n/w jednostek oświatowych:

 1. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 6,
 2. Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 23,
 3. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju, ul. Kusocińskiego 3B,
 4. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie, 28-100 Busko-Zdrój, Bronina 59,
 5. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku – Zdroju, ul. Kusocińskiego 3.
 • Uchwała nr 704/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie  ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego [ PDF ]
 • Uchwała nr 705/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku – Zdroju [ PDF ]

PILNY KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU BUSKIEGO

Informujemy, że w okresie nauki zdalnej, zapraszamy uczniów potrzebujących wsparcia psychologicznego do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, po wcześniejszym umówieniu wizyty przez pedagoga szkolnego.

Przyjmować będą psycholodzy, których już poznaliście na terenie szkoły:

 • Jolanta Zdziarska
 • Karolina Bernat.

Serdecznie zapraszamy

Busko – Zdrój, 01.02.2022 r.

Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku - Zdroju

            

Zlecę wykonanie usług malarskich w częściowo zalanych podczas deszczy nawalnych pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju.
 
Oferty przyjmujemy do dnia 15 listopada b. r.

 

Jolanta Zdziarska
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Busku – Zdroju

KOMUNIKAT

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, informuję, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju zapewnia dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno – pedagogiczną w okresie ferii zimowych. Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych.

Pracownicy Poradni udzielają pomocy bezpośredniej od poniedziałku do piątku w godz.: 08:00 – 16:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, oraz pomocy drogą mailową i telefoniczną.

Dane kontaktowe do Poradni:

sekretariat@ppp.busko.pl

rejestracja@ppp.busko.pl

tel.: 41 234 56 73

tel.: 501 356 354

Jolanta Czyrny
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Busku – Zdroju

31-12-2020

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA – WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. Opinię ze szkoły, która określa:
  1. Trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole.
  2. W przypadku ucznia, który ubiega się o zindywidualizowana ścieżkę kształcenia ze względu na stan zdrowia –wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole.
  3. Ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wspólnie z oddziałem szkolnym.
 2. Zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz określa:
  1. Rozpoznanie choroby.
  2. Wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole.
  3. Ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym np.
  4. Zakres w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym.
  5. Okres objęcia ucznia zindywidualizowana ścieżką kształcenia, nie dłuższy niż rok szkolny.

Program „Za życiem” – WAŻNE!!!!!

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w ramach programu „Za życiem”

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Jolanta Czyrny
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Busku - Zdroju

INFORMACJA – WAŻNE !!!

Drodzy rodzice i nauczyciele! Informujemy, że obecnie przyjmujemy wnioski (przesłane pocztą) w sprawie: odroczenia od obowiązku szkolnego, nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego.

W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

 

Informacje dla rodziców i pracowników Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej w Busku‑Zdroju.

 1. Dzień przed badaniem przeprowadzony zostaje telefonicznie wywiad dotyczący stanu zdrowia dziecka.
 2. Przy wejściu do placówki obowiązkowa jest dezynfekcja rąk oraz mierzenie temperatury ciała.
 3. Dzieci z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane.
 4. Dziecko przychodzi do Poradni z 1 opiekunem.
 5. Dziecko nie może przynosić do Poradni  picia, jedzenie i innych przedmiotów.
 6. Zaleca się, aby przychodzić punktualnie, aby unikać oczekiwania na korytarzu.
 7. Dziecko z rodzicem zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą oraz mieć założone rękawiczki jednorazowe.
 8. Rodzic zapewnia dziecku własne przybory szkolne: długopis, ołówek, gumka, kredki.
 9. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zmniejszona zostanie liczba przyjmowanych dzieci dziennie.
 10. Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni, będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość: wywiad rozwojowy, omówienie wyników, poradnictwo dla rodziców itp.
 11. Po każdym badaniu gabinet będzie wietrzony, a miejsce pracy i przybory dezynfekowane.
 12. W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski związane z wydawaniem opinii w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego oraz wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.
 13. Wnioski składane będą pocztą lub drogą elektroniczną.

Z poważaniem
Jolanta Czyrny

2020-05-04

Psychologowie, pedagodzy i logopedzi Poradni dla społeczeństwa powiatu buskiego

W sytuacji pandemii SARS-CoV-2, która z dnia na dzień odmieniła naszą rzeczywistość pracownicy naszej Poradni oferują bezpłatną pomoc wszystkim osobom którym trudno funkcjonować w obecnej sytuacji.

Zachęcamy wszystkich:

 • członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w bezpośrednie działania związane z zagrożeniem koronawirusem,
 • osoby przebywające w kwarantannie,
 • wszystkie osoby które przeżywają kryzys psychiczny objawiający się nasilonym lękiem, niepokojem, zaburzeniami snu, czy obniżonym nastrojem,
 • wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się o swoją przyszłość, o stratę pracy, tracą poczucie bezpieczeństwa,
 • rodziców, którzy mierzą się z własną trudną aktywnością zawodową,
 • dzieci i młodzieży, które zostały pozbawione własnej codziennej aktywności, spotkań z rówieśnikami,
 • dzieci i młodzież mające problemy z nauką zdalną, którym trudno sprostać wymaganiom szkolnym realizowanymi w obecnej formie.

Jesteśmy osobami wykwalifikowanymi i doświadczonymi w udzielaniu pomocy psychologicznej, psychoterapii, pomocy pedagogicznej i logopedycznej.
W trudnym okresie pandemii pragniemy, korzystając z naszych umiejętności nieść pomoc wszystkim osobom potrzebujących wsparcia i pomocy w powiecie buskim.
Ponieważ pomoc jest kierowana do mieszkańców naszego powiatu, przed konsultacją będziemy prosili o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, kontaktując się z Pracownikami Poradni za pomocą środków telekomunikacyjnych oraz poprzez komunikację elektroniczną wyrażają Państwo zgodę na realizację powierzonego zadania.
Kontakt oznacza, że przyjmują Państwo do wiadomości, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju.
 • Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu niezbędnym do uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdrojku.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi skorzystanie z usług PPP w Busku – Zdroju.
 • Dane osobowe w formie papierowej będą przechowywane zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej przez 10 lat, po upływie tego czasu zostaną one zniszczone.
 • Można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawiać je oraz żądać zaprzestania ich przetwarzania, z tym, że wycofanie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu, zgodnie z prawem, na przetwarzanie uprzednio pozyskanych danych.

Kontakt z osoba odpowiedzialna za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Poradni.

Pomoc udzielana przez Pracowników Poradni w zakresie zdrowia psychicznego jest udzielana w formie telefonicznej i mailowej pod numerami telefonów i adresami mailowymi:
Image

Podstawowym celem naszej placówki jest pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Obejmujemy opieką dzieci od urodzenia oraz ich rodziców.

Wspieramy organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dane kontaktowe

Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna w Busku‑Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28‑100 Busko‑Zdrój
ePUAP logo ESP60
/pppbusko/SkrytkaESP

Jak do nas dojechać