Rejestracja od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

Inspektor Ochrony Danych

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Busku-Zdroju wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Bartosz Świetnicki kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w tradycyjnej formie pod adresem korespondencyjnym: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Poradnii Psychologiczno–Pedagogicznej w Busku-Zdroju

Konkretyzując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane) dalej określanym jako „RODO”, poniżej informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Busku-Zdroju z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój reprezentowana przez Dyrektora Poradnii Psychologiczno–Pedagogicznej w Busku-Zdroju.

Dane kontaktowe administratora danych

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

 • tradycyjnie pod adresem korespondencyjnym:
  Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Busku-Zdroju
  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 41 234 56 70
 • elektronicznie pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez administratora można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub numer telefonu 41 370 50 27.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, celem przetwarzania danych jest w szczególności udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia oraz młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak i pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych wynikającymi z RODO są m.in.:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. niezbędność wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b),
 6. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g),
 7. niezbędność ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych (art. 9 ust. 2 lit i)
 8. przetwarzanie danych osobowych w innych celach odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a/art. 9 ust. 2 lit a).

Aktami prawnymi regulującymi przetwarzanie danych osobowych w celach określonych powyżej są poniższe regulacje sektorowe:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 ze zm.);
 3. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.);
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz. 199);
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646);
 6. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 1743);
 7. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017r., poz. 1616);
 8. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r., poz. 1656);
 9. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591);
 10. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280).

Ponadto w związku z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych oraz samorządowych przetwarzanie danych następuje na podstawie:

 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.)
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.)
 3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 ze zm.);

oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących:

 1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.);
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.);
 4. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2176 ze zm.);
 5. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2020r. poz. 164 ze zm.);
Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora:

• są operatorzy pocztowi oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem danych zapewniają wsparcie techniczne dla systemów w których dane są przetwarzane;

• mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Kielcach, szkoły i placówki edukacyjne z terenu Powiatu Buskiego, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym u administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Zakres przysługujących praw może być ograniczony, zależy on bowiem zarówno od przesłanek uprawniających administratora do przetwarzania danych, jak i zakresu oraz sposobów gromadzenia danych.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa, ale również wtedy gdy przetwarzania danych wymaga realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


Drukuj   Email

Udostępnij

Dane kontaktowe

Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna w Busku‑Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28‑100 Busko‑Zdrój
ePUAP logo ESP60
/pppbusko/SkrytkaESP

Jak do nas dojechać