Rejestracja od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej ppp.busko.pl

Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna w Busku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej w Busku-Zdroju.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-24.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część dokumentów opublikowanych jest w postaci skanu.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Serwis zawiera także dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury).

W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Część informacji publikowanych w serwisie, wytworzona została przez inne podmioty, w związku z czym nie dysponujemy ich wersją dostępną cyfrowo.

Poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Walęzak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 234 56 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Budynek Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej zlokalizowany przy ul. Bohaterów Warszawy 120, jest częściowo dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na parkingu przy budynku, wyznaczone zostało miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Od strony parkingu, znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi i przejścia posiadają odpowiednią szerokość. Drzwi wejściowe posiadają mechanizm automatycznego zamykania co może stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją ruchu.

W budynku nie ma windy. W przypadku potrzeby osobistego kontaktu z pracownikiem, którego pokój mieści się w miejscu niedostępnym, prosimy o zgłoszenie tego w sekretariacie Obsługi Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej.

Łazienki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem towarzyszącym.


Do pobrania:

  • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Termin przekazania: do 31.03.2021 r. [ pdf ]

 


Drukuj   Email

Dane kontaktowe

Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna w Busku‑Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28‑100 Busko‑Zdrój
ePUAP logo ESP60
/pppbusko/SkrytkaESP

Jak do nas dojechać